Pravidla ochrany soukromí

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLUVNÍHO PARTNERA

v souladu s nařízením GDPR Vás informujeme o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje.
Protože s řadou z Vás nemáme písemné smlouvy, dovoluji si upozornit, že smluvním vztahem se rozumí i ústní smlouva nebo podání objednávky.
Správce údajů: Ing. Alena Mačíová, se sídlem Hovorčovická 1717/17, Praha 8, IČ: 15321053, registrace OÚ Praha 8, živnost. odb., č.j. 120677/93-3081 ze dne 20. 4. 1993, provozovatel internetového obchodu opasky-gama.cz (dále jen "správce").
Správce si dovoluje kupující (zákazníky) a obchodní partnery, z titulu existence smluvního vztahu mezi nimi, plnění zákonných povinností správce a plnění smlouvy informovat jako subjekt osobních údajů o tom, že zpracovává jeho osobní údaje a dále o následujícím:
•Osobní údaje partnera se zpracovávají v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, datum a místo narození a/nebo rodné číslo, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), místo faktického pobytu (ulice, číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, e-mail, číslo účtu.
• Správce jako správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b), f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR", osobní údaje partnera k těmto účelům:
- k daňovým a účetním účelům
- plnění smlouvy
- posilování obchodních vztahů
• Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných
práv a povinností vyplývajících ze vztahu/smlouvy a/nebo po dobu stanovenou k archivaci dokumentů zákonem
• Osobní údaje poskytnuté partnerem správce poskytuje fyzickým nebo právnickým osobám, orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům (dále jen "příjemce") výhradně za účelem daňové a účetní agendy, např. externím zpracovatelům účetnictví, externím poskytovatelům IT služeb, apod., kteří mohou být zpracovateli osobních údajů.
• Osobní údaje partnera jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě i manuálně pracovníky společnosti.
• Partner jako subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů; v této souvislosti má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má partner právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení a rovněž, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, pokud je k tomu dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Rovněž má v
případech stanovených nařízením právo žádat o omezení zpracování.
• Dále má partner jako subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud jsou správcem zpracovávány pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany.
• Partner má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu
Správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
• Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém partnerem, má ten jako subjekt údajů právo souhlas kdykoliv odvolat.
• Pokud se partner domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu.
Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
Zásady nakládání s osobními údaji jsou upraveny vnitřními směrnicemi správce, s nimiž jsou partneři
V potřebném rozsahu seznamováni.
KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
Správce informuje partnera o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu partnera se
Správcem ohledně výše uvedeného zpracování osobních údajů:
• Správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla uvedené výše
• Správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím emailové adresy: gama.macialena@volny.cz 

Ing. Alena Mačíová, Hovorčovická 1717/17, Praha 8, IČ: 15321053, www.opasky-gama.cz