Obchodní podmínky

V obchodních podmínkách najdete závazná pravidla, kterými se řídí práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele tohoto e-shopu opasky-gama.cz) a kupujícího zákazníka.

Pro obě smluvní strany platí zákonné normy (zákon 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších novel, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů) a zde uvedená pravidla, na která zákazník odesláním své závazné objednávky přistupuje. Prosím, seznamte se s Obchodními podmínkami e-shopu opasky-gama.cz .

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky platné pro nákup v internetovém obchodě www.opasky-gama.cz.

1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím (zákazníkem) a prodávajícím (a provozovatelem internetového obchodu opasky-gama.cz), kterým je:

Ing. Alena Mačíová, se sídlem Hovorčovická 1717/17, Praha 8, IČ: 15321053, registrace OÚ Praha 8, živnost. odb., č.j. 120677/93-3081 ze dne 20. 4. 1993.

1.2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem 89/2012 Sb. Občanský zákoník (OZ) ve znění pozdějších novel. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také Zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

2. Vymezení pojmů
2.1. Zákazníkem našeho internetového obchodu opasky-gama.cz je Kupující. Kupujícím může být:
- kupující podnikatel - kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti,
- kupující - spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (pouze fyzické osoby).
2.2. Spotřebitelská smlouva je smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel.
2.3. Kupující podnikatel se řídí těmito obchodními podmínkami v rozsahu, ve kterém se ho týkají, ve zbytku pak příslušnými ustanoveními OZ.
3.3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
3.1. Objednávka vzniká vyplněním objednávkového formuláře kupujícím. Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných náležitostí. Neúplné objednávky nemohou být zpracovány.
3.2. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy.
3.3. Před odesláním objednávky je kupující povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu. Odesláním vyplněné objednávky kupující současně potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
3.4. Kupující má možnost objednávku před vlastním odesláním zkontrolovat a případně opravit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku".
3.5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
- zboží je po delší dobu nedostupné,
- dodavatel hlavních komponent výrobku výrazným způsobem změnil cenu.
3.6. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, a k uzavření kupní smlouvy z výše uvedených důvodů nedojde, bude mu tato částka ihned převedena zpět na jeho účet nebo adresu.
3.7. Smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu ze strany prodávajícího s návrhem kupujícího, tedy závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti založená kupní smlouvou. Za potvrzení objednávky se také považuje:
- zálohová faktura, popř. jiný doklad obsahující údaje pro platbu předem,
- poskytnutí objednaného zboží (jeho předání kupujícímu, popř. k přepravě prvnímu přepravci na adresu kupujícího).
3.8. Kupní smlouva a podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.
3.9. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
3.10. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn, a má možnost se s nimi seznámit.
3.11. Kupující - spotřebitel může od uzavřené smlouvy odstoupit způsobem a za podmínek uvedených v Poučení o právu na odstoupení od smlouvy, které je k těmto podmínkám připojeno v příloze jako jejich nedílná součást.


4. Cena a platební podmínky
4.1. Cena dodávaného zboží se řídí cenami zveřejněnými na stránkách internetového obchodu platnými k datu doručení objednávky prodávajícímu.
4.2. Cena je uvedena v Kč s daní z přidané hodnoty.
4.3. Celková cena dodávky sjednané v kupní smlouvě je tvořena součtem cen jednotlivých položek zboží.

4.4. Výrobky na zakázku dle podmínek tohoto e-shopu opasky-gama.cz jsou za stejnou cenu jako výrobky ve standardní nabídce bez příplatku.

4.5. Výrobky v nadměrné velikosti jsou dle podmínek tohoto e-shopu opasky-gama.cz zpoplatněny jednotným příplatkem 60,- Kč za každý 1 kus nadměrného opasku.

4.6. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením (balné neúčtujeme) a dodáním zboží ve výši uvedené v ceníku prodávajícího.
4.7. Způsoby plateb:
a) Dobírkou - tento způsob platby zvolí kupující v případě, že si zboží nechá dovézt Českou poštou. Zboží se v tomto případě platí v hotovosti až při samotném převzetí. Cena dobírky je 67,-Kč.

b) Bankovním převodem - kupující při tomto způsobu platby převede peníze za zboží na účet prodávajícího číslo 211347071/0100 (platba se provádí předem zálohovou fakturou). Zboží je kupujícímu odesláno po připsání kupní ceny včetně dopravného na účet prodávajícího a doručeno již bez jakýchkoliv dalších poplatků (možnost osobního odběru viz. bod 5. Dodací podmínky).

c) Bankovní kartou - zboží je kupujícímu odesláno po připsání kupní ceny včetně dopravného na účet prodávajícího a doručeno již bez jakýchkoliv dalších poplatků (možnost osobního odběru viz bod 5. Dodací podmínky).


5. Dodací podmínky
5.1. Pokud si kupující neodebere zboží osobně, zasílá ho prodávající na existující adresu místa určení v ČR uvedenou v objednávce.
5.2. Zboží bude odesláno nejpozději do pěti pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím u platby na dobírku, při platbě bezhotovostním převodem do pěti pracovních dnů od připsání celkové ceny dodávky na účet prodávajícího.
5.3. Dodávka zboží je při osobním odběru splněna předáním zboží kupujícímu v sídle provozovny prodávajícího, v ostatních případech předáním zboží k přepravě prvnímu přepravci.
5.4. Při platbě bezhotovostním převodem je k osobnímu odběru v sídle prodávajícího oprávněn pouze kupující nebo osoba jím písemně pověřená. Přebírající je při převzetí zboží povinen prokázat se občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti, a pokud se nejedná o kupujícího, také písemným pověřením, jinak je prodávající oprávněn odmítnout vydání dodávky.
5.5. Cena přepravného se řídí ceníkem dopravného prodávajícího, zveřejněným na jeho webových stránkách opasky-gama.cz a stanoví se v této výši:
 a) doručení do výdejního místa Zásilkovny, cena je 80,- Kč s DPH                                                                                     b) doručení Zásilkovnou na adresu dodání, cena je 110,- Kč s DPH                                                                                     c) doručení Českou poštou - doporučené psaní (lze zaslat pouze do 2 ks opasků), cena je 80,- Kč s DPH,                 d) doručení Českou poštou - balík do ruky (pro 3 a více kusů opasků), cena je 130,- Kč s DPH,                                       e) osobní odběr - po telefonickém upřesnění adresy a času  pouze po úhradě bankou nebo kartou, bez dalších poplatků


Přesnou výši poštovného si zákazník může ověřit v položce "poštovné a balné" v posledním kroku před odesláním objednávky.
5.6. Za dopravu zboží a s tím spojené riziko poškození nebo ztráty Vaší zásilky během přepravy zodpovídá přepravní společnost.
5.7. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od jeho dopravce. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po převzetí zboží. Zjištěnou vadu je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu
5.8. Po doručení zásilky je kupující povinen zkontrolovat, zda její obal nevykazuje známky výrazného poškození. Pokud kupující zjistí při přebírání zásilky od dopravce známky výrazného poškození, sepíše s přepravcem na místě záznam o poškození a nestanoví-li dopravce jinak, je povinen uplatnit reklamaci poškozeného zboží při přepravě přímo na nejbližší poště nebo příslušného výdejního místa Zásilkovny. K reklamaci musí předložit jak porušený obal, tak poškozené zboží.


6. Reklamační řád
6.1. Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady a hodí se k účelu, který prodávající uvádí pro jeho použití, zboží odpovídá nabídce v e-shopu opasky-gama.cz, případně odpovídá materiálem a provedením smluvenému vzorku, že zboží je dodáno v objednaném množství, míře a vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.2. Spotřebitel může požadovat dodání nového zboží bez vady, nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené.
6.3. Spotřebitel má právo na bezplatné odstranění vady, pokud je vada povahou neúměrná a vadu lze odstranit bez zbytečného odkladu.
6.4. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat pouze výměnu této součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
6.5. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti zboží má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
6.6. Pokud spotřebitel od smlouvy neodstoupí nebo neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, nebo na výměnu její součásti či na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo ho opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
6.7. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží
a) v trvání šest měsíců při dodávkách podnikatelům,
b) v trvání 24 měsíců při dodávkách spotřebitelům.
6.8. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:
- běžným opotřebením,
- nesprávným použitím výrobku,
- nesprávnou přepravou a skladováním výrobku.
6.9. Případné vady je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu na adrese Ing. Alena Mačíová, Hovorčovická 1717/17, Praha 8, PSČ 182 00. V reklamaci je povinen přesně popsat zjištěné vady. O reklamaci rozhodne prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
6.10. Při zaslání reklamovaného zboží (případně vrácení nebo výměně) je třeba vložit do zásilky údaje o tom, jak s reklamovaným zbožím naložit, zda je požadována výměnu nebo vrácení peněz, dále pak kopii prodejky nebo čitelné jméno a adresu na kterou byla původní objednávka zaslána.
6.11. Lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů.


7. Ochrana osobních údajů
7.1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
7.2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují pouze ti, kteří se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci), a to pouze v nutném rozsahu, který je nutný pro vyřízení objednávky a doručení zboží.


8. Ostatní ujednání
8.1. Náklady na použití komunikačních prostředků při nákupech v internetovém obchodě opasky-gama.cz hradí prodávající.
8.2. Prodávající archivuje uzavřené kupní smlouvy po dobu šesti let od jejich uzavření. Archivované smlouvy kdykoliv zpřístupní na jeho žádost kupujícímu. V žádosti je kupující povinen uvést své identifikační údaje podle čl. 3, bod 3.1. těchto podmínek a datum uzavření smlouvy.
8.3. V případech, které tyto podmínky neřeší, se vztahy prodávajícího a kupujících řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).
8.4. Prodávající a kupující se mohou dohodnout odchylně od těchto podmínek. Tato odchylná ujednání mají před těmito podmínkami přednost.
8.5. Nedílnou součástí těchto podmínek je Poučení o právu na odstoupení od smlouvy podle čl. 3, bod 3.11. těchto obchodních podmínek.
8.6. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 1. prosince 2015.

Příloha k obchodním podmínkám

Poučení o právu kupujícího - spotřebitele na odstoupení od smlouvy

1.Právo odstoupit od smlouvy

 • Kupující - spotřebitel má právo do 14 dnů odstoupit bez udání důvodu od této smlouvy.
 • 2. Kupující - spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy sám nebo jím určená třetí osoba převezme zboží.
 • 3. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího (Ing. Alena Mačíová, Hovorčovická 1717/17, 182 00 Praha 8) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím pošty). Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.
 • 4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je dodržena, pokud je odstoupení odesláno před jejím uplynutím.
 • Důsledky odstoupení od smlouvy
 • 1. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu dojde oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy (pokud v tomto termínu bylo zboží vráceno prodávajícímu zpět), všechny platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání vráceného zboží zvoleného kupujícím, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím).
 • 2. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží.
 • 3. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro zakoupení zboží, pokud kupující výslovně neurčí jinak.
 • 4. Kupující zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašle zpět nebo je předá na adrese uvedené výše v čl. 1, bod 1.3. tohoto poučení. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
 • 5. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.
 • 6. Při zasílání je kupující povinen zvolit vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.
 • 7. Do zásilky je třeba vložit kopii faktury (prodejky) nebo čitelné jméno a adresu, na kterou byla původní objednávka zaslána.
 • 8. Zboží nelze zaslat zpět na dobírku, taková zásilka nebude přebírána, ale bude vrácena jako nevyžádaná.
 • 9. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží.